KINNITATUD
01.08.2023
juhataja

Pisipere Lastehoiu tegevuskava

Mängu, lusti ja lauluga!

Sisukord

1. Pisipere Lastehoiu tegevuskava üldosa

   1.2. Lastehoiu eripära ja väärtused  

      1.2.1. Väärtused

2. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

3. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

   3.1. E-lasteaia keskkond (ELIIS)

   3.2. Lapse toevajaduse väljaselgitamine, erivajadustega laps

   3.3. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks ja tegevusava toetamiseks kavandatud tegevused

   3.4. Lapsevanemate teavitamise korraldus

4. 1,5-3. aatase lapse eeldatavad üldoskused

   4.1. Lapse arengu eeldatavd tulemused valdkonniti (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine)
   

1.   Pisipere Lastehoiu tegevuskava üldosa

1.2. Lastehoiu eripära ja väärtused

Pisipere Lastehoid on Harku vallas Tabasalu alevikus tegutsev lastehoid, kus teenustena pakutakse päevahoidu 1,5-3. aastastele lastele ning alates 01. oktoobrist 2023. aastast õhtuhoidu 3-7. aastastele (eelkooliealistele) lastele.

Pisipere Lastehoid tegutseb alates 2. jaanuarist 2023. aastast. Pisipere Lastehoid OÜ asutati 5. septembril 2022. aastal, mida ühtlasi loetakse lastehoiu sünnipäevaks.

Pisipere Lastehoiu missioon on märgata ja toetada lapse individuaalset arengut, teha koostööd perega ning olla paindlikud lahenduste leidmisel.

Pisipere Lastehoiu eripäraks on õppetegevusele lähenemine läbi muusika ning muusikalise liikumise. Igapäevaselt maailma avastavate mudilastega arendatakse keelt ja kõne, liikumist, laulu, pillimängu ja kuulamise oskuseid – muusikas on peitumas imeline vägi!

Pisipere Lastehoiu tegevuskava on alushariduse igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

1.2.1. Väärtused

Pisipere Lastehoiu põhiväärtusteks on hoolivus, märkamine ja usaldusväärsus.

Hoolivus – teineteisega arvestamine, igapäevaselt sõbraliku ja toetava keskkonna loomine.

Märkamine – iga lapse individuaalse arengu tähele panemine, koostöös lapsevanemaga lapse arengu toetamine.

Usaldusväärsus – turvalise keskkonna loomine.


2. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lastehoiu koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Pisipere Lastehoiu visioon on olla lastest lähtuv, perekonda ja töötajaid toetav asutus.

Pisipere Lastehoiu visioonist ja põhiväärtustest lähtuvalt on meie eesmärgiks luua õpi- ja mänguline keskkond, kus

-  arvestatakse lapse individuaalsuse ja arengupotenisaaliga,

-  toetatakse lapse loovust,

-  õpitakse mängude kaudu,

-  luuakse lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkond,

-  tagatakse lapsele turvatunde teke ning pakutakse eduelamusi,

-  tehakse koostööd koduga,

-  väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teiste kultuuride eripäradega.

Eelpool nimetatud eesmärgid moodustavad õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted Pisipere Lastehoius.

3. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Pisipere Lastehoid lähtub õppe- ja kasvatustöö korraldamisel kehtivatest seadustest, laste vajadustest, õppe- ja kasvatustöö eesmärkidest ning huvigruppide ootustest.

Toetudes Koolieelse Lasteasutuse Riiklikule õppekavale (Vabariigi Valitsuse 29.05.2008 määrus nr 87) algab õppeaasta 1. septembril ning kestab kuni 31. augustini.

Õppe- ja kasvatustegevus toetub rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse lapse arengutaset, vanust ning lapse huve.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (nädal, kuu vm) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas.

3.1. E-lasteaia keskkond (ELIIS)

Vanemaid teavitatakse rubriigi „Päevakirjelduste“ kaudu samal päeval aset leidnud tegevustest, kuhu aeg-ajalt lisatakse juurde pilte.

ELIISI-keskkonnas sõnumite kaudu edastatakse lapsevanematele lastehoiuga seotud jooksvat informatsiooni.

Rubriigi „Toidumenüü“ alt on võimalik tutvuda lastehoiu iganädalase menüüga.

ELIISI-keskkonnas rubriigi „Kohalkäimiste“ all näevad õpetajad/lapsehoidjad kohaloleku ja võimalikku puudumiste informatsiooni lapse kohta, millest lapsevanemad on teada andnud. Vastavalt saadud infole teevad pedagoogid sisestused „Kohalkäimiste“ rubriigi alla.

ELIISIS rubriigi „Kohalkäimised“ lühendid, tähised on järgmised:

ELIISis kasutatav sümbolTähendus
Kohal
Puudu
Ette teatamata puudumine
Haige

3.2. Lapse toevajaduse väljaselgitamine, erivajadustega laps

Tuge vajavat last märkab rühmaõpetaja/lapsehoidja. Õpetaja/lapsehoidja pakub lühiajalist toetust (õppetegevuses lisa tähelepanu, abistamine). Kui lühiajaline toetus pole andnud tulemust (kuni kaks kuud), pöördutakse koostöö tegemiseks Harku valla tugiteenuste osakonda. Rühmaõpetaja/lapsehoidja informeerib järgnevate meetmete rakendamisest lapsevanemat.

Lapse võimetekohaseks arendamiseks sobilik tugi selgitatakse koostöös rühmaõpetaja/lapsehoidja, tugispetsialiste ja lapsevanematega. See toimub näiteks lapse arenguvestluste, erinevates tingimustes lapse käitumise korduva ja täpsema vaatluse, lapse meditsiiniliste uuringute põhjal, mille käigus selgub toe vajaduse maht.

Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lastehoius on meeskonnatöö.

Vajadusel koostavad rühma õpetajad/lapsehoidjad õppeaasta algul koostöös logopeedi/eripedagoogi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.

Lastehoiu õpetajad/lapsehoidjad teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

3.3.  Õppekeskkonna mitmekesistamiseks ja tegevusava toetamiseks kavandatud tegevused

Õppeaasta alguses pannakse koosolekul paika traditsioonilised üritused, mis kantakse Pisipere Lastehoiu E-lasteaia keskkonna kalenderplaani (sündmused).

Lastehoiu traditsioonilised üritused on:

-  Pisipere lastehoiu sünnipäev;

-  isadepäev;

-  jõulukontsert;

- vanavanemate päev;

-  sõbrapäev;

-  Eesti Vabariigi aastapäev;

-  vastlapäev;

-  kevadkontsert;

-  emadepäev;

-  lastekaitsepäev (spordiüritus);

-  avatud uste päev.


3.4.  Lapsevanemate teavitamise korraldus

Lapsevanemaid teavitatakse vastavalt vajadusele lastehoiu personali poolt erinevate infokanalite (koduleht, ELIIS, e-mail) kaudu, eelistatakse e-lasteaia keskkonda (ELIIS), kuna seal toimub ametlik autentimine. Lastevanemate otsese informeerimise eest vastutab rühma õpetaja/lapsehoidja.

Lapsevanema soovil korraldab rühma õpetaja/lapsehoidja lapse arengu toetamiseks arenguvestlusi (lastehoidudel hetke seisuga ei ole kohustust lapse arengu toetamiseks arenguvestluseid läbi viia). Vanemate teavitamiseks kutsub juhataja õppeaasta alguses kokku lastevanemate üldkoosoleku ehk korraldatakse „Avatud uste päev“.

4.  1,5-3. aatase lapse eeldatavad üldoskused

Eeldatavad üldoskused (mänguoskused; tunnetus- ja õpioskused; sotsiaalsed oskused; enesekohased oskused). Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate valdkondade sisusid lõimides

Mänguoskused. Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.

1,5-3. aastane laps:

- tunneb huvi mänguliste tegevuste vastu;

-  mängib lühikest aega iseseisvalt täiskasvanu läheduses;   

- laob klotse üksteise peale täiskasvanu abiga, avab ja sulgeb karpe, lükib paelale esemeid; veab ja lükkab mänguasju;

-  mängib lihtsamaid motoorseid mänge;

-  alustab ise tuttavaid mänge ning läheb kaasa teiste alustatud mängudega;

- jäljendab varasemaid kogemusi lihtsamas matkimismängus (nt katab lauda, toidab nukku, koputab mänguhaamriga vastu seina).

Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse – taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni. Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.

1,5-3. aastane laps:

-  huvitub lihtsamatest planeeritud ja ettenäidatud tegevustest;

-  tegutseb lühiajaliselt ilma täiskasvanu osaluseta;

-  saab aru lihtsatest korraldustest ja täidab neid;

-  jälgib lühemat (teatri)etendust, loovtegevust vmt. 

Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.

1,5-3. aastane laps:

-  lepib ema/isa eemalolekuga lasteaias olemise ajal;

-  jälgib teisi lapsi, tegutseb nendega kõrvuti;

-  suhtleb nii laste kui ka täiskasvanuga;

-  õpib mängima ja tegutsema omaette;

-  kasutab sõnu “palun”, “tänan”, “ aitäh”, “tere”, “head aega” täiskasvanu eeskujul;

- tunneb ära emotsioonid: rõõm ja kurbus, nii enda kui kaaslaste puhul ning reageerib neile vastavalt (nt lohutab kurba või haiget saanud kaaslast, naerab ja rõõmustab koos heatujulise kaaslasega);

-  mõistab selgelt väljendatud keeldu “Ei tohi”.

Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.

1,5-3. aastane laps:

-  avab ja sulgeb veekraani; Peseb ja kuivatab käsi ja nägu koos täiskasvanu abiga;

-  harjutab ise söömist lusika ja kahvliga. Oskab juua tassist;

-  tunneb huvi riietumise vastu, proovides riideid selga panna ja ära võtta;

-  täiskasvanu abiga nuuskab/pühib nina taskurätti;

-  leiab oma kapi, voodi ja istekoha lauas;

-  tunneb ära isiklikud hügieenitarbed (nt käterätik, kamm) ning kasutab üksnes neid.

4.1.  Lapse arengu eeldatavd tulemused valdkonniti (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine)

Valdkond mina ja keskkond

Sotsiaalne keskkond, tehiskeskkond

Teab oma eesnime, reageerib oma nimele.

Tunneb pildilt ära oma pereliikmed (ema,isa, õde,vend).

Nimetab lasteaia maja osasid (aken, uks, sein, põrand) ja sisustusesemed (nt. laud, tool, voodi, kapp, riiul) ja osutab nendele.

Nimetab ja tunneb kodumasinaid (nt. külmkapp, pesumasin, televiisor, triikraud, veekeetja).

Nimetab ja tunneb erinevaid aiatööriistasid (nt labidas, reha, muruniiduk, murutraktor).

Nimetab ja tunneb sõidukeid (nt buss, rong, lennuk, laev, kopp, traktor).

Tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja nimetab selle värvid.

Tervis ja selle väärtustamine. Tervisekasvatus lastehoius on protsess ning eesmärk on kujundada laste positiivset suhtumist tervisesse ja soodustada tervisliku käitumismudeli kujunemist, tegevused on järjepidevad ning igapäevane osa õppe- ja kasvatustööst.

Näitab ja nimetab erinevaid kehaosasid nt. pea, kael, kõht, selg, (käsi-käed), (jalg - jalad); näo osad (kulm - kulmud, juuksed, silm-silmad, ninal, põsk - põsed, kõrv-kõrvad).

Nimetab ja näitab suu osasid — keel, hambad, huuled.

Näitab ja nimetab õueriideid ja-jalanõusid (nt jope, müts, püksid, kindad, sokid, kampsun, dressid, kleit, kummikud, saapad).

Tunneb ja nimetab igapäevasemaid toiduaineid: (nt kartul, kapsas, porgand, sibul, tomat, kurk, õun, pirn, piim, leib, sai).

Teab hammaste hooldamise vahendeid (nt hambahari, hambapasta).

Õpib ohte märkama ja teadvustama ning ohuolukorda vältima nt kiikumine tooliga, ronimine toolil, laual, hüppamine mööbliesemetel (nt. voodil), teravad esemed: kahvel, nuga, käärid; jääpurikad; põletusoht: põlev küünal.

Õpib liiklemist koos täiskasvanuga lasteaia ümbruses.

Looduskeskkond

Tunneb rõõmu looduses (õues) viibimisest.

Märkab, kuulab ja tunneb ära erinevaid loodushääli (linnu- ja loomahääled, helid ümbritsevast keskkonnast).

Teeb lihtsamaid loodusvaatlusi lasteaia õuealal või lähipiirkonnas erinevatel aastaaegadel.

Leiab täiskasvanu abiga mänguasjade seast, pildilt, loodusest ja nimetab tuntumad loomad (nt karu, siil, lehm, siga, lammas, koer, kass, hiir, orav) ja linnud (nt rasvatihane, leevike, toonekurg, kana,

kukk).

Matkib loomade häälitsusi.

Vaatleb talviseid aialinde lastehoiu õuealal.

Leiab täiskasvanu abiga pildilt, loodusest tuntumaid putukaid (nt lepatriinu, sipelgas, mesilane, kärbes) ja nimetab neid.

Leiab täiskasvanu abiga pildilt, looduses vihmaussi, konna, tigu, ämbliku.

Märkab looduses ja oskab nimetada ilmastikunähtuseid (nt. vihm, päike, äike, lumi, tuisk, vikerkaar).

Matkib täiskasvanu eeskujul liigutuste ja häälega erinevaid ilmastikunähtusi (vihmasadu, tuul).

Oskab osutamise korral nimetada muru, lille, puud, kivi.

Valdkond keel ja kõne

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 1,5–2-aastane laps

Suhtleb täiskasvanuga, esemetega tegutsemise käigus.

Kasutab suhtlemisel mitteverbaalseid vahendeid (osutamist) koos üksikute sõnadega.

Vaatab pildiraamatut. Osutab raamatus pildile või üksiku sõna ütlemisega pildi kohta.

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2–3-aastane laps

Suhtleb 1-2 sõnaliste lausetega.

Vastab täiskasvanu küsimustele mis? kes? kus? mida teeb? ühe- või kahesõnalise ütlusega.

Kasutab suheldes mitte-verbaalseid vahendeid (osutamist) koos sõnadega.

Loeb peast või kordab järele 1-2-realist luuletust.

Kasutab tuttavas situatsioonis ja tegevuses grammatiliselt vormistamata 1-2-sõnalisi lauseid (nt Miku õue st. Miku tahab õue minna).

Ühendab nimisõna tegusõnaga.

Väljendab kahe sõnaga omandisuhet.

Vaatab pildiraamatut. Osutab raamatus pildile ja nimetab pildil oleva eseme, kujutise.

Kuulab eakohaseid jutukesi ja laule.

Valdkond matemaatika

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2–3- aastane laps

Asetab esemeid sisse, välja, peale.

Leiab teise samasuguse eseme etteantud esemete hulgast.

Nimetab põhivärve (kollane, punane, sinine ja roheline).

Osutab esemetele, mida on üks ja mida on palju.

Nimetab esemetes erinevusi (suur - väike).

Leiab etteantud kujundite seast samasuguse kujundi (ring, ruut, kolmnurk).

Valdkond kunst

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 1,5–2-aastane laps

Tunneb rõõmu paberile kritseldamisest.

Kasutab täiskasvanu abiga näpuvärve. Juhendamisel teeb näpuvärvidega paberile erineva suunaga sirgeid, kaarjaid jne jooni.

Moodustab täiskasvanu abiga erinevaid vorme liivast, lumest vms.

Veeretab, mudib, tükeldab ja venitab voolimismassi.

Kritseldab pliiatsitega paberile.

Kortsutab täiskavanu abiga pehmet paberit ning rebib paberist tükke.

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2–3-aastane laps

Osaleb meelsasti kunstitegevustes.

Veeretab, mudib,tükeldab ja venitab voolimismassi.

Teeb sõrme või pulgaga pehmesse voolimismaterjali jäljendeid.

Vormib liivakooke.

Kritseldab pliiatsitega, rasvakriitidega paberil. Kritseldab ringikujulisi jooni ning kattuvaid

sirgjooni.

Harjutab õiget pliiatsihoidu.

Tõmbab pintsliga erineva suunaga jooni, teeb täppe ning katab pindu. Vajutab jäljendeid.

Kortsutab iseseisvalt pehmet paberit ning rebib paberist tükke.

Katab aluspinna liimiga, puistab sellele erinevaid objekte ja liimib kujundeid.

Kaunistab ruumilisi ja tasapinnalisi esemeid.

Valdkond muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 1,5–3-aastane laps

Kuulab ja jälgib õpetaja laulu. Püüab õpetajaga kaasa laulda.

Sooritab koos õpetajaga lihtsaid liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt paigal-tammumine, keerutamine üksikult, lehvitamine, käte peitmine selja taha, viibutamine sõrmega, kükitamine).

Liigub koos õpetajaga vastavalt muusika iseloomule.

Tunneb rõõmu kuulatavast laulust või muusikapalast.

Mängib õpetaja ettenäitamisel lihtsamaid löökpille.

Mängib õpetaja ettenäitamisel kaasa kuuldud muusikale kehapillil (plaksutab, patsutab rütmi kaasa).

Valdkond liikumine

Tunneb rõõmu aktiivsest kehalisest tegevusest.

Liigub õpetaja juhendamisel ohutult.

Mängib koos juhendaja ning kaaslastega kõnni- ja jooksumänge.

Sobitab juhendaja abil lihtsat liikumist muusika saatel.

1,5-2 aastane laps

Ronib ja roomab üle ja läbi väikeste takistuste.

Säilitab kõndides ja joostes sihi.

Hüpitab palli käes, jälgib selle liikumist.

Veeretab palli.

Matkib juhendaja liigutusi ja liikumist

2-3 aastane laps

Oskab liikuda otse edasi ja tagurpidi - selg ees.

Kõnnib piiratul pinnal. Kõnnib üle takistuse.

Oskab hüpata koosjalgadega kohapeal ja edasi liikudes matkides jänese või konna hüppeid.

Harjutab päkkadel kõndi.

Viskab ja veeretab palli, lööb seisvat palli jalaga. Jookseb veereva vahendi (palli, rõnga) järel.

Roomab koordineeritult käte ja jalgade abiga.

Sooritab ettenäitamise ja juhendamise järgi asendeid ja liikumisi.

Kõnnib paaris.

Istub kelgul, hoiab tasakaalu nõlvakust laskumisel.