KINNITATUD 
Pisipere Lastehoiu juhataja
02.11.2022
KINNITATUD MUUDATUS
01.05.2023
KINNITATUD MUUDATUS
08.07.2024

Pisipere Lastehoiu kodukord

 

1.     ÜLDSÄTTED 

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud koduleheküljel www.pisiperehoid.ee ning tutvumiseks kättesaadav lastehoius paberkandjal.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lastehoiu töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4. Lapse heaolu lastehoius tagab lapse pere ja lastehoiu koostöö. Vanemad ja külalised käituvad lastehoiu ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lastehoiu töötajatega suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

1.5. Lastehoid lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

 

2.     VASTUVÕTT JA VÄLJAARVAMINE 

2.1. Lastehoidu võetakse vastu pooleteise kuni 3+ aasta vanuseid lapsi järjekorra alusel.

2.2. Järjekorda lisamiseks tuleb täita lastehoiu koduleheküljel registreerumise ankeet ning saata lastehoiule vajutades lingile “Saada”.

2.3. Vaba koha olemasolu korral esitatakse vanemale e-posti teel toiduraha ettemaksu arve summas 65.- eurot. Lastehoiu teenuse lõpetamisel tehakse ettemakstud toiduraha osas tasaarveldus. Vaba koha puudumisel vanemat informeeritakse ning pakutakse kohta esimesel võimalusel.

2.4. Lastehoid sõlmib vanemaga lastehoiuteenuse osutamise lepingu.

2.5. Lastehoiust arvatakse välja laps vanema kirjaliku avalduse alusel. Vanem esitab lastehoiu juhatajale avalduse hiljemalt 1 kuu enne lapse lahkumist, kuhu märgitakse lapse lastehoiust lahkumise kuupäev ning arveldusarvenumber (saaja, panga nimetus) toiduraha tasaarvelduse tegemiseks.

2.6. Lastehoiul on õigus lõpetada vanemaga leping 1 (ühe) kuu jooksul, kui vanem ei ole nõus lastehoius kehtiva kodukorraga, kui vanem või laps rikub pidevalt lastehoiu reegleid või laps on pidevalt teiste laste suhtes agressiivne.

 

3.     LASTEHOIU TÖÖKORRALDUS 

3.1. Lastehoid on avatud esmaspäevast-reedeni 8.00-18.00.

3.2. Riigipühadel on lastehoid suletud.

3.3. Perioodidel 27.12 – 31.12 ning 25.06 – 31.07 on lastehoius avatud 1 rühm.

3.4. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnev lastehoiu päev on lühendatud ning hoid on avatud kuni kella 15.00ni.

3.5. Õppetegevust viiakse rühmades läbi perioodil 01.09-23.06. Suvekuudel viibime ajaliselt rohkem õues.

3.6. Lastehoiu õppekeeleks on eesti keel.

3.7. Lapse lastehoiuga harjutamisel palume vanemal varuda aega ning lähtuda lapsest.

3.8. Lastehoiu juhatajal on vastavalt vajadusele õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, lapsehoidjate (edaspidi hoidja) haigestumisel, eriolukorras jne).

 

4.     LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE, PUUDUMINE LASTEHOIUST 

4.1. Eelistatud aeg lapse lastehoidu toomiseks on hiljemalt ennem tegevuste algust, kell 9:00.

4.2. Vanemal on õigus tuua last lastehoidu ja ära viia endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei sega rühma päevakavalisi tegevusi.

4.3. Vanem teavitab hoidjat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lastehoidu hiljemalt kell 8.00 telefoni teel (helistamine, SMS) või ELIIS-keskkonna vahendusel.

4.4. Vanem annab isiklikult lapse üle hoidjale ning järele tulles võtab isiklikult lapse hoidjalt vastu. Hoidjatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Vanem teavitab hoidjat eelnevalt selle kohta, kes lapsele järele tuleb. Lastehoiul on õigus keelduda last üleandmast vanema poolt eelnevalt teavitamata isikutele ja/ või narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutele.

4.5. Kui lapsele ei ole lastehoiu lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub hoidja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast juhatajat. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lastehoidu jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.6. Vanem tuleb lapsele järele hiljemalt 15 minutit ennem lastehoiu sulgemist.

 

5.     LAPSE TERVISE, ARENGU JA HEAOLU TOETAMINE 

5.1. Hoidja jälgib lapse terviseseisundit lastehoidu vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest vanemat ning juhatajat.

5.2. Hoidjal on õigus keelduda vastu võtmast väliste haigustunnustega last, kuna lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Kui vanem ei ole hoidja hinnanguga nõus, pöördub ta lapse terviseseisundi hindamiseks perearsti poole.

5.3. Lastehoius ei anta lapsele ravimeid. Vanem annab hoidjale piisavat ja adekvaatset informatsiooni lapse terviseseisundist ja selle muutumisest. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaige/diabeet, astma, epilepsia, allergia jms) lastehoius anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lastehoiu juhatajaga, kelle poolt määratakse selletarvis hoidja ning vajadusel teostatakse väljaõpe.

5.4. Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse vanemaga koheselt ühendust. Lapsele kutsutakse vajadusel erakorraline abi ja teavitatakse vanemat sellest esimesel võimalusel. Vanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel lapsele järgi tulema esimesel võimalusel.

5.5. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

5.6. Nakkushaiguste juhtumist või puhangust avaldab hoidja või juhataja ELIIS veebikeskkonnas vanematele teate rühmas/hoius levivast nakkushaigusest, nimetamata haigestunud või nakkuskahtlusega laste nimesid.

5.7. Vanemal on õigus saada teavet lapse arengu ja käitumise ning selle kohta, kuidas lapse päev on lastehoius möödunud. Teave edastatakse vahetult, vestluse käigus.

6.      RIIETUMINE, HÜGIEEN JA PUHKEAEG 

6.1. Laps vajab ilmastikukindlaid, korras kinnitustega (lukud, nööbid) riideid ja jalanõusid kogu päevaks (õue- ja toariided, vahetuspesu, toakingad).

6.2. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki salle ja nööre vms).

6.3. Iga laps omab hoius isiklikku riiulit koos hoiukastiga. Riiete puhtuse ja korrasoleku eest kannab hoolt vanem. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

6.4. Õues mängimiseks on soovitav ilmastikukindel ja kergesti puhastatav riietus, et lastel oleks võimalik iga ilmaga viibida värskes õhus. Suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik.

6.5. Toas on vajalikud tugeva tallaga, libisemiskindlad ja kindlalt jalas püsivad vahetusjalanõud.

6.6. Lastehoius puhkamiseks on lapsel vajalikud magamisriided (pidžaama või öösärk).

6.7. Lisaks on lapsele kaasa pandud isiklikud hügieenitarbed (aluspesu, mähkmed, kamm, patsikummid tüdrukutele, niisked salvrätikud). Söömiseks kaasa pandud pudipõll (võimalusel 2 tk).

6.8. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, on lapse riided ja jalanõud varustatud lapse ees-ja perekonnanimega.

6.9. Lastehoiu töötajad suhtuvad heaperemehelikult lapse riietesse ja jalanõudesse. Lapsed mängivad, tegutsevad õues või toas ning lastehoid ei vastuta riiete, jalanõude määrdumise või kahjustumise eest. Lastehoius kahjustunud riideid või jalanõusid vanemale rahaliselt ei hüvitata.

6.10. Kui laps tuleb lastehoidu riiete või jalanõudega, mida ei tohi lastehoiu päeva jooksul kasutada, siis vanem paneb asjad eraldi kotti ja informeerib sellest hoidjat.

6.11. Lapsel on soovituslikult (soojade ilmade puhul kohustuslik) kaasas isiklik nimeline veepudel, millest joomisega laps ise hakkama saab. Vanem on kohustatud võtma pudelit koju kaasa vähemalt üks kord nädalas korraliseks pesuks.

6.12.  Laste üldine puhkeaeg on lastehoius ajavahemikus 12:30-15.00.

6.13.  Rühma töötajad äratavad lapse(d) uneajal äärmisel vajadusel. Vajadusest laps puhkeajal lastehoiust ära viia teavitab vanem rühma töötajat hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel.


 

7.     TURVALISUSE TAGAMINE LASTEHOIUS 

7.1. Rühma töötajad loovad lastehoius füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

7.2. Lastehoiu välisuksed on suletud ning õuealal territoorium piiratud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja territooriumilt.

7.3. Võõraste isikute omavoliline pääs lastehoiu ruumidesse on keelatud. Vanem informeerib lasthoiutöötajat kui tekib kahtlus võõra isiku viibimisest lastehoiu territooriumil.

7.4. Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on vanem kohustatud jalgvärava sulgema riiviga.

7.5. Laste lastehoius viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Lastele on selgitatud ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal. Kiigel või ronilal on lapsed ainult täiskasvanu juuresolekul.

7.6. Mänguväljakule turvaliseks liikumiseks kasutatakse lastekärusid ning jalutamisusse. Lastega õues oleku ajal viibib turvalisuse tagamiseks laste rühmaga koos piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega lastehoiu ruumidesse, tagab teine rühma/lastehoiu töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

7.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.

7.8. Lastehoius on lapsed õues 1-2 korda päevas iga ilmaga. Hoidja otsustab õueaja kasutamise vastavalt ilmastikuoludele. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist) ning vihma/lumesaju tugevusest. Madalama kui miinus 15°C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

7.9. Lapsed toovad lastehoidu kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

7.10. Lastehoidu ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

7.11. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse vanemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse.

7.12. Lastehoius ollakse kõikide laste, töötajate, vanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (kõrgendatud hääletoonil rääkimine, vaidlemine) lahendamine laste, lastevanemate ning personali ees on keelatud.

7.13. Lastehoiu töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lastehoiu töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat ja/või juhatajat laste ja lastehoiu töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

7.14. Lastehoid kogub ja töötleb laste, vanemate ja töötajate isikuandmeid. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Pisipere Lastehoiu andmekaitse tingimustest, mis on kättesaadavad lastehoiu veebilehel.

 

8.     FILMIMINE, PILDISTAMINE LASTEHOIUS NING ÕUES MÄNGUALAL 

8.1. Lasteasutuse avalikes ruumides (mänguala, õueala) võivad vanemad ja kõik teised inimesed (va juriidilised isikud) luba küsimata pildistada ja filmida enda tarbeks. Filmitavaid tuleb teavitada nii, et nad saavad vabalt langetada otsuse, kas nad soovivad kaamera ette jääda või mitte. Enda tarbeks tehtud pilte ja videosid ei tohi hiljem ilma pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta levitada (internetti üles riputada).

8.2. Lastehoid ei kontrolli vanemate poolt isiklikuks tarbeks tehtud piltide jagamist/kasutamist sh. sotsiaalmeedias ning ei vastuta sellega seonduvate probleemide eest. Lastehoid eeldab, et selline tegevus toimub vastavalt rühmas vanemate poolt kokku lepitud reeglitele.

8.3. Rühmaruumides ja teistes ruumides (sh õppetegevuste jäädvustamine) filmimine ja pildistamine toimub lasteasutuse ja vanemate loal. Lasteasutusel ja vanemal on õigus otsustada, kas filmimine on laste huvidega kooskõlas.

8.4. Kui nõusolekut eeldavat salvestamist soovib läbi viia muu isik, siis vanema nõusoleku saamise korraldab lasteasutus.

 

9.     VANEMATE TEAVITAMISE KORD, LASTEHOIU INFORMEERIMINE 

9.1. Lastehoid teavitab vanemat e-keskkonna kaudu (edaspidi ELIIS).

9.2. ELIIS’i veebikeskkonna kasutamiseks tuleb vanemal antud keskkonnas esitada taotlus. Vanem saab kogu teabega tutvuda ELIIS’i veebikeskkonnas talle sobival ajal.

9.3. Teave loetakse vanemale kättetoimetatuks ELIISi veebikeskkonna kaudu kui vanem on tutvunud vastava teabega ELIIS’i veebikeskkonnas.

9.4. Lastehoius toimuvatest sündmustest ja jooksvatest küsimustest teavitatakse vanemat täiendavalt hoiu garderoobi stendil, facebook’is loodud sisegrupi või e-posti kaudu.

9.5.Vanem teavitab rühma töötajaid ja juhatajat koheselt oma kontaktandmete (telefon, e-post) muutumisest.